Comisarul de Poli?ie, Christian Ciocan, a postat un manifest anti-amend? pentru masca de protec?ie ?i atrage aten?ia asupra lacunelor legislative în baza c?rora au fost amenda?i cet??enii României.

Poli?ia d? amenzi cet??enilor României, chipurile, pentru nepurtarea m??tii de protec?ie. Dar procedând a?a, poli?i?tii care o fac, comit infrac?iunea de abuz în serviciu care se pedepse?te cu închisoare de la 2 la 7 ani. Este vorba despre articolul 297 din Noul Cod Penal.

În consecin??, orice român care a primit sau care va primi amend? pentru nepurtarea m??tii, o poate contesta în instan?? pentru a i se anula. Procedura este urm?toarea:

1. Mai întâi, nu semna amenda

?i desigur, nu o pl?ti.

2. În procesul verbal întocmit de poli?ist trebuie s? faci 3 preciz?ri importante

Poli?istul care scrie acel proces verbal este obligat s? scrie motivul pentru refuzul celui amendat de a semna. Este important s? i se dicteze poli?istului, iar el s? scrie exact ce spune cel amendat. Va spune în cuvinte proprii c? nu este de acord cu amenda pentru c?:

(1) aceasta este neconstitu?ional?;

(2) pentru c? îi încalc? drepturi fundamentale ?i libert??i garantate de Constitu?ie ?i

(3) pentru c? cei care emit acea amend? comit un abuz în serviciu.

Dup? ce este completat procesul verbal cu acele preciz?ri, amenda urmeaz? s? vin? prin po?t? la domiciliul celui amendat.

3. Contest? amenda

Legea prevede c? orice amend? poate fi contestat? în termen de 15 zile de la acea dat? calendaristic?. Cum?

a) se face o foto-copie a procesului verbal

b) se depune la Judec?toria de care apar?ine cel amendat, împreun? cu acea Contesta?ie în care se solicit? anularea amenzii.

Aceast? Contesta?ie se bazeaz? pe decizia nr. 457 din 25 Iunie 2020 a Cur?ii Constitu?ionale a României.

Este important ca în con?inutul Contesta?iei s? se precizeze c?: în conformitate cu decizia Cur?ii Constitu?ionale a României nr. 457 din data de 25 Iunie 2020, nu se pot aplica sanc?iuni în baza articolului 65 litera (h), pentru c? Hot?rârile de Guvern ?i Ordonan?ele sau Ordinele de ministru nu pot restrânge drepturile ?i libert??ile cet??ene?ti. Curtea Constitu?ional? a desfiin?at aceste acte normative. Constitu?ia spune în articolul 53 c? trebuie f?cute doar prin lege.

Contesta?ia poate fi completat? cu solicitarea instan?ei pentru tragerea la r?spundere penal? a agen?ilor de poli?ie care au întocmit procesul verbal, având în vedere c? fapta lor se încadreaz? în prevederile articolului 297 din Noul Cod Penal care se refer? la abuzul în serviciu. Se pot solicita instan?ei desp?gubiri din partea persoanelor care au înc?lcat legea în dauna p?r?ii v?t?mate (pentru daune morale ?i materiale – taxa judiciar? de timbru ?.a.).

Acolo unde exist? posibilitatea, Contesta?ia se poate depune la Judecatorie ?i electronic, prin mail. În acest caz, tot prin mail va veni din partea Judec?toriei num?rul de Dosar înregistrat pe numele celui care a f?cut Contesta?ia pentru anularea amenzii.

4. Pl?te?te taxa judiciar? de timbru

Dup? primirea num?rului de Dosar, se pl?te?te taxa judiciar? de timbru, care în prezent a ajuns la valoarea de 30 de lei.

5. Prezint?-te la proces. Sau nu.

Judec?toria va emite o Cita?ie pe care o va trimite prin po?t? contestatarului amenzii. Dup? primirea Cita?iei pentru prezentarea la proces la data stabilit?, dac? dintr-un motiv sau altul nu pute?i participa, se poate solicita în scris sau prin mail judecarea cazului în lips?. În acest caz, nu mai este nevoie s? apela?i la un avocat care s? fie prezent acolo. Conform articolului 24 din Constitu?ie (alineatul 2), procesul va avea oricum un avocat numit din oficiu, dac? el nu este ales anticipat.

Totu?i, este mult mai bine ca cel care a contestat amenda s? fie prezent la proces.

6. A?teptarea deciziei

Decizia instan?ei de anulare a amenzii va veni prin po?t?.

A?a trebuie s? proced?m cu amenzile aplicate pentru nepurtarea pe fa?? a m??tii. Am spus ?pe fa??? având în vedere faptul c? legea 55/2020, art. 13 (care spune c?: pe durata st?rii de alert?, prin ordin comun al ministrului s?n?t??ii ?i ministrului afacerilor interne se poate institui: a)obligativitatea purt?rii  – UNDE?! – m??tii de protec?ie în spa?iile publice, spa?iile comerciale, mijloacele de transport în comun ?i la locul de munc?) nu prevede nic?ieri unde ar trebui purtat? masca, iar toate celelalte acte normative inferioare ierarhic legii care ar fi trebuit s? rezolve problema, sunt nule din start.

O alt? grav? anomalie este faptul c? instituirea st?rii de alert? doar prin Hotararea Guvernului ?i f?r? control parlamentar, este neconstitu?ional?. Starea de alert? nici nu este prev?zut? în Constitu?ia României.

Acum, trebuie s? mai ?tim c? în ultima perioad?, dup? ce patrio?ii români amenda?i în acest mod ?i au ob?inut deja anularea amenzilor pentru nepurtarea m??tii, unii poli?i?ti au în?eles c? sunt pu?i de ?efii lor s? fac? abuz în serviciu ?i au schimbat tactica: dau doar avertismente în loc de amenzi.

Deci vede?i c? se poate! Legea este de partea cet??eanului. Trebuie doar s? ne facem partea, adic? s? ne folosim de oportunit??ile legale pentru a ne ap?ra drepturile ?i pentru a ataca în instan?? abuzurile pe care statul le face asupra cet??enilor prin intermediul poli?iei române”, spune Comisarul de Poli?ie Christian Ciocan.

Sursa: www.dcnews.ro

Similar Posts