Potrivit oamenilor de ?tiin??, copiii care fac treburi casnice au performan?e mai bune în via?a lor adult?. Aceste treburi pot chiar îmbun?t??i s?n?tatea mintal? a copiilor, deoarece ace?tia devin implica?i ?i se simt importan?i. Cu toate acestea, fiecare activitate ar trebui introdus? la o anumit? vârst? ?i ar trebui folosite ca o modalitate de a preda copiilor lec?ii de via?? valoroase.

Noi, cei de la Ponturi Despre, sus?inem p?rin?ii care î?i cresc armonios copiii ?i dorim s? v? împ?rt??im ni?te activit??i adecvate vârstelor ?i beneficiile lor.

2-5 ani

Pentru copiii mici, activit??ile ar trebui s?-i ajute s?-?i dezvolte noi abilit??i ?i s? le arate c? fiecare sarcin? are un început, mijloc ?i sfâr?it – te îmbraci cu hainele, por?i hainele ?i apoi pui hainele într-un co? de rufe. Cele mai u?oare sarcini interne îi vor înv??a pe copii cum s? descompun? în etape proiectele mai mari.

Activit??i sugerate: cur??area juc?riilor ?i c?r?ilor, punerea rufelor într-un co?, preg?tirea paturilor ?i cur??area farfuriilor dup? ce au mâncat.

Not?: Activit??ile din fiecare grup? de vârst? mai mare includ treburile din toate grupele de vârst? anterioare.

6-7 ani

La aceast? vârst?, copiii se joac? mai mult prin cas?. Acesta este un moment bun pentru a le insufla importan?a muncii în echip? ?i a-i ajuta pe ceilal?i: copiii v? pot ajuta cu g?titul, preg?tirea mesei, întocmirea listelor cu produse alimentare ?i aducerea articolelor necesare din magazin. Iar îngrijirea unui animal de companie nu numai c? îi înva?? s? ajute, dar este ?i distractiv! În general, copilul se va sim?i implicat ?i va avea ?ansa de a se apropia mai mult de membrii familiei.

Activit??i sugerate: ajutarea la preg?tirea meselor, ajutarea la cump?r?turi, preg?tirea mesei, hr?nirea animalelor de companie ?i udarea plantelor.

8-9 ani

Pe m?sur? ce copiii cresc î?i pot asuma mai mult? responsabilitate pentru ei în?i?i, cum ar fi gestionarea propriilor lucruri. În jurul lor exist? un sistem în care totul are propriul loc desemnat. Ar trebui s?-?i organizeze spa?iul de locuit astfel încât fiecare obiect – gadget, rechizite ?colare, juc?rii ?i piese vestimentare – s? fie a?ezat la locul s?u. În acest fel, copilul înva?? s? fie consecvent, precum ?i cum s?-?i p?streze spa?iul de locuit îngrijit.

Activit??i sugerate: organizarea propriilor lucruri, împ?turirea ?i depozitarea rufelor, desc?rcarea ma?inii de sp?lat rufe ?i vase ?i a?ezarea pe rafturi a tacâmurilor ?i a veselei.

10-11 ani

În acest moment pot fi introduse activit??i dependente de timp, cum ar fi ambalarea prânzului sau preg?tirea micului dejun înainte de ?coal?. Treburile complexe, în mai multe etape, cum ar fi preg?tirea micului dejun, îi ajut? pe copii s? planifice în avans ?i s?-?i dea seama de pa?ii necesari finaliz?rii aceastei sarcini. Acest lucru îi va ajuta pe copii cu abilit??ile de gestionare a timpului ?i de rezolvare a problemelor.

Activit??i sugerate: prepararea micului dejun, ambalarea prânzului pentru ?coal?, golirea co?urilor de gunoi, scoaterea co?ului de gunoi, ?tergerea prafului, aspirare ?i primirea coresponden?ei.

12-15 ani

Pentru adolescen?i activit??ile pot contribui la construirea încrederii ?i stimei de sine. A?adar, introducerea unor noi activit??i adecvate vârstei pot face minuni în motivarea unui adolescent. Este important s? îi înv??a?i autodisciplina ?i cum s? î?i stabileasc? priorit??ile, totodat? oferindu-le flexibilitate ?i libertate în jurul activit??ilor.

Activit??i sugerate: sp?larea ma?inii, rufelor, cur?ii, cur??area casei, tunderea gazonului, schimbarea cear?afurilor, c?lcat, cusut nasturi ?i sp?larea geamurilor.

15+ ani

Când copiii ajung la adolescen??, ei sunt deja destul de competen?i ?i autosuficien?i, a?a c? activit??ile lor vor include tot ceea ce un adult normal ar trebui s? poat? face. Acestea implic? gestionarea substan?ial? a banilor ?i gestionarea situa?iilor de urgen??. Cu toate acestea, de?i toate aceste abilit??i vor ajuta cu siguran?? adolescen?ii s? se descurce mai bine mai târziu în via??, nu înseamn? c? trebuie  bombarda?i cu toate activit??ile casei.

Activit??i sugerate: cump?r?turi, g?tit, între?inerea ma?inii, schimbarea becurilor, cur??area profund? a aparatelor de uz casnic (cum ar fi dezghe?area congelatorului) etc.

Similar Posts