Pentru prima dat? în ultimii 11 ani, Agen?ia Spa?ial? European? (ESA) caut? noi astronau?i, iar Agen?ia Spa?ial? Român? (ROSA) invit? cet??enii români care r?spund criteriilor de selec?ie s? candideze. Procesul de recrutare este deschis candida?ilor din România, ca urmare a faptului c? ?ara noastr? este Stat Membru ESA.

Perioada de depunere a candidaturilor este între 31 martie ?i 28 mai 2021. ESA va lua în considerare doar înscrierile trimise pe parcursul celor opt s?pt?mâni prin intermediul portalului ?Cariere la ESA?. Dup? încheierea perioadei de înscriere, va urma un proces de selec?ie în ?ase etape, ce se prevede a fi finalizat în octombrie 2022, potrivit unui comunicat ROSA.

S? fii astronaut este un vis devenit realitate. Îmbin? mai multe pasiuni de ale mele: ?tiin?a, tehnologia, ma?in?riile complexe, un mediu opera?ional solicitant, lucrul în echipe interna?ionale, preg?tirea fizic? ?i comunicarea cu publicul larg. ?i, desigur, uneori mergi cu racheta la serviciu!?, a declarat Samantha Cristoforetti, unul dintre astronau?ii ESA, despre numeroasele posibilit??i de viitor.

Ce face un astronaut?
Astronau?ii desf??oar? experimente ?tiin?ifice, sprijin? dezvoltarea de noi tehnologii, testeaz? limitele corpului uman ?i exploreaz? Universul în condi?ii extreme.

Candida?ii care doresc s? aplice trebuie s? îndeplineasc? o serie de condi?ii:

  • s? aib? o preg?tire profesional? excep?ional? ?i un istoric de rezultate remarcabile pe durata studiilor;
  • sunt eligibili candida?ii care au studii cel pu?in la nivel de master ?i cel pu?in trei ani de experien?? profesional?;
  • printre domeniile cele mai frecvent întâlnite la astronau?ii de carier? se num?r?: inginerie aerospa?ial?, avia?ie, diverse ramuri de inginerie, matematic?-fizic?, ?tiin?ele naturii, medicin?, cibernetic?, f?r? ca lista s? fie exhaustiv?;
  • o list? complet? a criteriilor de selec?ie poate fi accesat? pe site-ul dedicat poten?ialilor candida?i.

Misiunile pentru care se preg?te?te omenirea vor fi de explorare robotic? ?i cu echipaj uman. Ne referim aici la misiuni pe Lun? ?i ulterior pe Marte. Identificarea unei noi genera?ii de astronau?i este esen?ial? ast?zi pentru a ne preg?ti pentru misiunile de mâine?, a declarat pre?edintele Agen?iei Spa?iale Române (ROSA), Dr. Fiz. Marius Ioan-Piso.

România este implicat? în programele europene de explorare spa?ial?, dezvoltând totodat? colabor?ri ?i cu parteneri interna?ionali, cum este colaborarea pentru misiunile ini?iate de NASA de explorare a Lunii cu echipaj uman. România este lider regional în domeniul spa?iului ?i este necesar s? ne p?str?m ?i dezvolt?m aceast? pozi?ie deoarece viitorul este în spa?iu, un domeniu în care investi?iile aduc dezvoltare tehnologic?, ?tiin?ific?, economic? ?i de talente de cel mai înalt nivel, progres care genereaz? ulterior beneficii pentru întreag? societate?, a continuat pre?edintele ROSA.

Experien?a activit??ilor spa?iale pe care România le desf??ura acum 40 de ani, elementul de vârf fiind zborul primului român în cosmos, a fost funda?ia pe care România a construit în ace?ti ani colabor?ri interna?ionale, consolidându-?i rolul de na?iune spa?ial?. Sper ca în urma acestei campanii s? pot preda ?tafeta urm?torului astronaut român, care s? reprezinte România în viitoarele misiuni de explorare spa?ial??, a declarat Prunariu.

La nivel na?ional, Agen?ia Spa?ial? Român? (ROSA) va conduce o campanie de informare cu scopul de a atrage cei mai buni candida?i români.

Atât la nivelul Agen?iei Spa?iale Europene, cât ?i la nivelul ROSA, ne dorim totodat? s? cre?tem num?rul de aplica?ii din partea femeilor calificate pentru aceast? pozi?ie. De asemenea, prin Biroul European de Resurse pentru Educa?ie Spa?ial? (ESERO România), vom folosi aceast? oportunitate pentru a atrage copiii ?i tinerii de ast?zi c?tre cariere din domenii STEM (?tiin??, Tehnologie, Inginerie ?i Matematic?) întrucât spa?iul ofer? oportunit??i diverse de carier?, de la astronau?i, cercet?tori ?i ingineri pân? la juri?ti?, a declarat Oana Sandu, coordonatorul campaniei de comunicare în România.

Sursa: www.descopera.ro

Similar Posts