În contextul liberaliz?rii pie?ei de energie electric?, comparatorul de tarife realizat de Autoritatea Na?ional? de Reglementare în domeniul Energiei ? ANRE a fost accesat de mul?i consumatori casnici pentru a analiza ofertele furnizorilor, ceea ce a dus la o îngreunare a func?ion?rii acestuia.

Ca urmare, Consiliul Concuren?ei ?i ANRE au decis ca cele dou? platforme pentru compararea ofertelor (gaze naturale ?i energie electric?) s? poat? fi accesate ?i de pe site-ul autorit??ii de concuren?? – www.consiliulconcurentei.ro, datele ?i informa?iile din aplica?ie fiind furnizate de ANRE.

Comparatoarele de tarife sunt aplica?ii prin intermediul c?rora consumatorii pot analiza ofertele furnizorilor de gaze naturale ?i energie electric? ?i pot accesa, în mod direct ?i centralizat, informa?ii privind ofertele furnizorilor, documentele necesare încheierii contractelor, modalitatea de transmitere c?tre furnizori a documentelor. De asemenea, utilizatorii pot face simul?ri privind valoarea facturii, prin introducerea datelor referitoare la consumul lunar ?i la pre?ul de furnizare din contractul actual, putând, astfel, compara ofertele pentru a o alege cea care corespunde cel mai bine nevoilor lor.

ANRE a aprobat recent ?i simplificarea tranzi?iei de la serviciul universal la pia?a concuren?ial? pentru clien?ii casnici precum ?i prelungirea termenului de tranzi?ie pân? la 30 iunie 2021.

Autoritatea a aprobat un ordin care are în vedere necesitatea asigur?rii unei mai bune inform?ri a clientului final de energie electric? de c?tre furnizorii de ultim? instan??, precum ?i simplificarea încheierii contractelor de furnizare a energiei electrice în condi?iile impuse de contextul pandemic actual, ?i pentru ca procesul s? se desf??oare în beneficiul consumatorului final.

În elaborarea ordinului, au fost identificate solu?iile în acord cu legisla?ia na?ional? ?i european? prin care se ofer? clien?ilor casnici o perioad? mai lung? de tranzi?ie de la serviciul universal la pia?a concuren?ial? concomitent cu cre?terea gradului de informare a acestora asupra procesului de liberalizare.

Astfel, clien?ii vor beneficia de cel mai bun pre? din oferta concuren?ial? a furnizorilor ?i vor putea opta pentru o nou? ofert? în cadrul unui proces de contractare mult simplificat. De asemenea, cel pu?in pân? la data de 30 iunie 2021, clien?ii casnici vor primi din partea furnizorului actual cea mai bun? ofert?, f?r? abonament, ?i vor putea beneficia de o reducere comercial? care s? acopere diferen?a dintre pre?ul din oferta de serviciu universal aplicabil? în primul semestru al anului 2021 ?i pre?ul din oferta concuren?ial? cu valoarea cea mai mic?.

Totodat?, Ordinul ANRE nr. 5/2021 simplific? procesul de contractare ?i informare cu privire la ofertele furnizorilor de energie electric?, astfel încât clientul final s? poat? decide în cuno?tin?? de cauz? cu privire la oferta cea mai potrivit? nevoilor proprii. În acela?i timp, sunt prev?zute obliga?ii suplimentare pentru furnizorii de ultim? instan?? de informare a clien?ilor casnici, respectiv de a transmite, odat? cu fiecare factur? emis? pân? la data 30 iunie 2021, o informare privind procesul de liberalizare precum ?i un Formular de selec?ie ofert?.

Formularul de selectie ofert? con?ine oferta concuren?ial? cu valoarea cea mai mic?, o ofert? concuren?ial? alternativ? ?i oferta de serviciu universal, oferte aplicabile în semestrul I 2021, precum ?i valoarea reducerii comerciale acordate ?i perioada de aplicare. Prin completarea acestui formular clientul poate alege direct oferta concuren?ial? optim?, iar transmiterea formularului prin selec?ia unei oferte constituie acordul de contractare ?i, implicit, obliga?ie contractual? pentru ambele p?r?i. Contractul intr? în vigoare în 5 zile de la data primirii de c?tre furnizor a formularului de ofert? completat ?i semnat de c?tre client.

Ulterior, furnizorul are obliga?ia ca, dup? cel pu?in 5 zile de la data primirii formularului de selec?ie completat, s? transmit? clientului final, o dat? cu prima factur?, o copie a contractului de furnizare semnat. Prin aceast? facilitate oferit? clien?ilor casnici, se simplific? procesul de contractare ?i se evit? deplas?rile clien?ilor ?i aglomera?ia de la centrele de rela?ii cu publicul ale furnizorilor.

Sursa: www.mediafax.ro

Similar Posts