Terapiile alternative, numite ?i terapii complementare, sunt medicamente ?i tratamente folosite de obicei al?turi de metodele medicale tradi?ionale. Nimeni nu ?tie exact de ce aceste terapii functioneaz? sau de ce, în cazul unora, dau gre?.

Întotdeuna le spun p?rin?ilor c? în?eleg interesul lor pentru medicina alternativ?. Totu?i, nu exist? tratamente alternative a c?ror eficien?? a fost demonstrat??, a declarat Kristin Sohl, director medical la Centrul pentru Autism ?i Tulbur?ri de Dezvoltare Thompson, din cadrul Universit??ii din Missouri.

O terapie alternativ? folosit? în cazul copiilor cu autism este Metoda Tomatis. Muzica este utilizat? ca interven?ie terapeutic? sau practic? educa?ional? în tratamentul copiilor cu tulbur?ri de înv??are, autism, tulbur?ri de deficit de aten?ie, întârzieri de dezvoltare, leziuni cerebrale, disfunc?ii ale sistemului senzorial multiplu.

Metoda Tomatis este un sistem inovator de stimulare prin sunet. Aceasta a fost folosit? în întreaga lume de mai bine de cincizeci de ani, scopul s?u fiind dezvoltarea personal? ?i corectarea deficien?elor de limbaj ?i comunicare, a dificult??ilor de înv??are ?i a celor locomotorii. Metoda prezint? interes special pentru persoanele cu ADD/ADHD, dislexie, întârzieri de dezvoltare din spectrul autismului ?i dificult??i de înv??are.

Cine poate beneficia de metoda Tomatis?

Copiii cu dificult??i de înv??are ?i copiii cu tulbur?ri de dezvoltare (autism, întârzieri de limbaj, Asperger ?i multe altele).

Cât timp dureaz??

Metoda Tomatis presupune sesiuni de audi?ie de câte 13 zile, cu pauze între ele, necesare prelucr?rii ?i integr?rii impulsurilor transmise c?tre creier. O sesiune se întinde pe o durat? de 2 ore pe zi.

Persoanele tinere r?spund cel mai rapid terapiei. La copiii cu tulbur?ri de dezvoltare se pot observa îmbun?t??iri pe parcursul unei perioade de 6-9 luni. Audi?iile pot fi continuate ?i ulterior acestei perioade. Pot apare îmbun?t??iri dup? fiecare sesiune de ascultare intensiv?. Persoanele f?r? afec?iuni deosebite pot urma un program cu o durat? de minim 5-6 s?pt?mâni. Indiferent de durata programului, acesta trebuie adaptat nevoilor individuale.

Deoarece unii copii r?spund mai repede la terapie decât al?ii, estimarea duratei programului este specific? fiec?rui caz în parte. Cu toate c? un program mediu const? din trei sesiuni de audi?ie, respectiv un total de 90 de ore, unii copii pot avea nevoie de sesiuni suplimentare.

Deoarece organismul uman are nevoie de o perioad? de odihn? pentru a integra schimb?rile care au loc ca rezultat al stimul?rii auditive, p?rin?ii observ? schimb?ri vizibile în timpul perioadelor de pauz?, când copilul începe s? proceseze informa?iile într-un mod mai integrat ?i mult mai natural.

Cum func?ioneaz? metoda Tomatis?

Modul de func?ionare al metodei Tomatis poate fi cel mai bine explicat în termeni specifici neurologiei ?i neuropsihiatriei. Muzica stimuleaz? creierul prin sunete de înalt? frecven??, perfecte din punct de vedere matematic. Aceste sunete sunt specifice muzicii lui Mozart ?i cântecelor gregoriene. Ascultarea acestora ajut? creierul s? se organizeze mai bine, ajutând în acela?i timp la maturizarea zonelor mai pu?in dezvoltate.

Sistemul senzorial înva?? s? suprime incon?tient unele sunete ?i s? se concentreze doar pe acelea care sunt importante. Acest lucru ajut? copiii s? stabileasc? mai bine contactul vizual, s?-?i organizeze gândurile, sentimentele ?i experien?ele, s?-?i aminteasc? afirma?ii ?i pasaje citite, s? comunice mai eficient etc. Pe baza acestora putem spune c? metoda func?ioneaz?. Un alt argument este faptul c? metoda Tomatis ajut? creierul copiilor în stabilirea unor modele de prelucrare a informa?iilor mai consistente.

Instrumentele folosite de terapeu?i sunt:

  • Un dispozitiv electronic care emite sunetele filtrate.
  • C??ti speciale, care permit ca sunetul s? fie transmis la ureche concomitent cu o vibra?ie resim?it? la nivelul oaselor craniene.

Centrul de ascultare din Toronto a studiat impactul metodei Tomatis asupra unui num?r de 400 de copii ?i adolescen?i cu un istoric bine documentat referitor la probleme de înv??are, bazate pe teste psiho-educa?ionale. Rezultatele studiului s-au bazat pe un chestionar completat de p?rin?ii copiilor participan?i la terapia Tomatis (www.thelisteningcenter.net). Îmbun?t??iri au fost observate în urm?toarele domenii:

  • Comunicare: 89%
  • Aten?ie: 86%
  • Nivelul de frustrare: 80%
  • Comprehensiunea cititului: 85%
  • Calitatea discursului: 74%
  • Memorie: 73%
  • Ortografie: 69%.

În urm?toarele 6 luni dup? evaluare, 83% dintre copii ?i-au men?inut achizi?iile ?i au continuat s? înregistreze îmbun?t??iri. Aproximativ 14% dintre participan?i doar ?i-au men?inut achizi?iile, iar 3% nu au ob?inut îmbun?t??iri.

Ce muzic? este ascultat??

Este vorba în primul rând despre muzica lui Mozart ?i cântece gregoriene. La nivel terapeutic, muzica lui Mozart este filtrat? într-un mod cu totul special la o frecven?? de 9000 Hz ?i peste. În anumite momente apare un fel de sunet disonant. Muzica este ascultat? prin intermediul unui dispozitiv numit ?ureche electronic??, care simuleaz? calea normal? de ascultare a urechii. Acest dispozitiv este una dintre cele mai importante piese în cadrul terapiei ?i a fost dezvoltat de Dr.Tomatis (motiv pentru care ?i tehnica este numit? astfel).

Cercet?rile sale au ar?tat c? muzica lui Mozart a fost universal acceptat? ?i a avut cele mai bune rezultate terapeutice. În programele Tomatis muzica lui Mozart este filtrat? ?i nu este identic? cu cea care poate fi ascultat? la un CD player. Se folosesc, de asemenea, cântece gregoriene, deoarece ritmul acestora este similar cu ritmul inimii sau al respira?iei atunci când corpul este foarte relaxat. Acestea au efect calmant asupra copiilor ner?bd?tori sau hiperactivi. În plus, vocalele sunt alungite, l?sând timp suficient pentru a le percepe în mod clar. Ca urmare, ajut? copiii cu dificult??i de prelucrare auditiv? sau cu probleme de vorbire s?-?i îmbun?t??easc? limbajul.

Integrarea senzorial? se refer? la procesul neurologic de analiz?, organizare ?i interpretare a informa?iilor senzoriale ?i ulterior, la planificarea r?spunsului ?i la transmiterea acestuia (numit r?spuns adaptativ). Putem înv??a ?i experimenta lumea din jurul nostru prin intermediul unui flux constant de informa?ii parvenite prin sim?uri (tactil, auz, vedere, gust, miros, proprioceptiv – pozi?ia corpului ?i vestibular – mi?carea ?i echilibrul). În contextul metodei Tomatis intervine componenta vestibular? a procesului de integrare senzorial?, care este cheia sau elementul integrator principal pentru aproape toate celelalte procese senzoriale. Filtrarea ?i implementarea muzicii în timpul terapiei Tomatis stimuleaz? ?i recondi?ioneaz? zona vestibular?, prelucrând-o printr-o conexiune direct? cu sc?ri?a din urechea medie ?i fereastra oval? a vestibulului. Pe durata sesiunilor Tomatis copii sunt antrena?i într-o varietate de activit??i motorii, senzoriale ?i cognitive tocmai pentru a spori eficacitatea tratamentului.

Metoda Tomatis poate fi asociat? cu alte terapii?

Da. Metoda func?ioneaz? foarte bine dac? este asociat? cu alte terapii (ex. terapie ocupa?ional?, integrare senzorial?, logopedie). Programul accelereaz? toate terapiile complementare. În cazurile în care sunt prezente probleme emo?ionale, de ajutor poate fi psihoterapia.”

Sursa: www.asociatiaabcd.ro

Similar Posts