Captarea energiei solare pentru locuin?? are numeroase avantaje: este o metod? mai prietenoas? cu mediul înconjur?tor decât cele clasice, î?i reduce mult costurile cu înc?lzirea pe termen lung, iar investi?ia ini?ial? se amortizeaz? destul de repede ? în maxim câ?iva ani.

A?adar, ?i-am preg?tit un ghid despre cum s? alegi panourile fotovoltaice potrivite pentru locuin?a ta, astfel încât s? ?tii de dinainte în ce te bagi.

Panourile fotovoltaice sunt de obicei montate pe acoperi?ul unei case. Pot fi puse ?i la un apartament, numai c? în acest caz lucrurile se complic? pu?in. Paul Varga, administratorul firmei Green Seiro ?i unul dintre cei doi speciali?ti cu care am vorbit pentru acest articol, spune c? în cazul unei locuin?e dintr-un bloc, spa?iul disponibil pentru montarea panourilor fotovoltaice e destul de redus, iar documenta?ia necesar? e stufoas?. Mai întâi trebuie s? prime?ti autoriza?ia de la asocia?ia de locatari, apoi de la Consiliul Jude?ean sau Prim?rie ?i, în final, de la Inspectoratul de Situa?ii de Urgen?? (ISU). Acest caz merit? un articol special, a?a c? în cel de acum ne concentr?m în cele pe montarea panourilor fotovoltaice pe acoperi?ul unei case.

Sistemele fotovoltaice se împart în trei mari categorii: on-grid, off-grid ?i hibrid

Sistemul fotovoltaic on-grid este legat la re?eaua public?. Adic? energia electric? produs? de panouri pe durata zilei este folosit? în primul rând pentru consumul locuin?ei, iar dac? produc?ia dep??e?te consumul, energia suplimentar? se injecteaz? în re?ea ?i ajunge la al?i consumatori. În cazul în care panourile fotovoltaice ale unui sistem on-grid nu capteaz? suficient? energie solar?, atunci diferen?a se acoper? din re?eaua public?.

Foarte avantajos e faptul c? la finalul lunii pl?te?ti doar diferen?a dintre energia produs? ?i cea consumat?. A?a î?i po?i reduce factura cu pân? la 100%, iar dac? produc?ia dep??e?te consumul atunci prime?ti bani pentru cantitatea de electricitate injectat? în re?ea.

Dezavantajul este c? depinzi de sistemul public de energie, chiar dac? într-o mai mic? m?sur?, ceea ce înseamn? c? vei încheia un contract cu un furnizor.

Sistemul fotovoltaic off-grid asigur? independen?a energetic? a locuin?ei pentru c? are acumulatori care înmagazineaz? energia suplimentar?, pe care o folose?te în momentele cu produc?ie slab? ?i inexistent? de energie solar?, adic? în zilele înnorate ?i pe timpul nop?ii.

Avantajul este c? e?ti propriul produc?tor de energie: ai electricitate ziua ?i noaptea, nu depinzi deloc de sistemul public ?i nu închei un contract cu un furnizor.

Dezavantajul este c? ri?ti s? r?mâi f?r? curent dac? sistemul fotovoltaic nu e proiectat ?i dimensionat corect.

Sistemul fotovoltaic hibrid combin? avantajele celelalte dou? tipuri astfel încât s? ai parte de cel mai bun scenariu. Este echipat cu un invertor cu o gam? variat? de set?ri. Astfel, printre variantele posibile se num?r?:

 • consumdin panourile fotovoltaice ?i suplimentare la nevoie din re?eaua public?;
 • consum din panourile fotovoltaice ?i stocare a energiei suplimentare în acumulatori pentru a fi folosit? la nevoie;
 • consum din panourile fotovoltaice, înc?rcarea acumulatorilor din re?ea în timpul nop?ii ?i consumarea energiei stocate acolo la nevoie.

Singurul dezavantaj este c? sistemul hibrid este mai scump. ?Sistemul off-grid ?i cel hibrid vor prioritiza consumul intern ?i apoi vor trece la înc?rcarea bateriilor. Când nu mai exist? protec?ie solar? (noaptea, de exemplu), atunci vor consuma energia înmagazinat? în acumulatori.

Scenariile pentru care pot fi configurate sistemele off-grid/hibrid sunt atât de numeroase ?i complexe încât pot acoperi toate necesit??ile utilizatorilor ? dar doar atâta vreme cât sunt proiectate ?i dimensionate corect?, atrage aten?ia Mihai.

De ce s? ai propriul sistem fotovoltaic

Orice variant? ai alege (on-grid, off-grid sau hibrid), avantajele unui sistem fotovoltaic sunt numeroase: cre?te eficien?a energetic? a locuin?ei ?i cre?te valoarea propriet??ii;

 • este o modalitate de producere a energiei electrice mult mai eco-friendly decât celelalte;
 • electricitatea produs? cu ajutorul panourilor fotovoltaice are un pre? fix, a?a c? nu vei avea parte de scumpiri periodice, cum se întâmpl? în alte cazuri;
 • sistemul fotovoltaic nu face niciun zgomot ?i se monteaz? pe orice tip de acoperi? sau la sol.

Cât te cost? investi?ia ?i în cât timp se amortizeaz?

Un sistem fotovoltaic off-grid, monofazat, cu o putere de 5 kW ?i o calitate superioar? a panourilor solare ajunge cam la 4.420 de euro (cu TVA). Pe de alt? parte, pentru un sistem fotovoltaic on-grid, cu o putere mai mare, de 10 kW, ?i trifazat, pre?ul aproape c? se dubleaz?, iar pentru un sistem hibrid poate ajunge ?i la 10.000 de euro.

La aceste sume se adaug? ?i alte costuri: structura suport pentru panouri, sisteme de protec?ie ?i control, cablurile electrice, accesoriile ?i manopera de instalare ? acestea din urm? sunt determinate ?i dimensionate în func?ie de specificului loca?iei ?i solicit?rile beneficiarului?, explic? Mihai.

O astfel de investi?ie se amortizeaz? în câ?iva ani, iar pe termen lung chiar po?i face economii serioase.

De exemplu, în m?sura în care un sistem fotovoltaic on-grid este dimensionat corect astfel încât s? acopere necesarul de consum f?r? a-l supradimensiona nejustificat, poate facilita recuperarea investi?iei într-un termen de aproximativ cinci sau ?apte ani. Presupunând c? pre?ul energiei electrice este constant pe întreaga durata de via?? a sistemului fotovoltaic de aproximativ 20-25 ani, dup? perioada de amortizare, acesta poate genera economii duble fa?? de investi?ia ini?ial??, spune Mihai.

Cum calculezi de câte panouri fotovoltaice ai nevoie pentru locuin?a ta

Paul Varga, administratorul firmei Green Seiro, spune c? acest num?rul de panouri fotovoltaice de care ai nevoie nu are leg?tur? cu dimensiunea locuin?ei sau cu num?rul de persoane. Primul pas e s? te ui?i pe factura de curent electric ?i s? calculezi cât? energie consumi.

S? lu?m exemplul unui cost lunar de 180 lei:

Împar?i la costul pe kWh (kilowa?i or?), adic? la 0,60 lei ?i afl?m rezultatul de 300 de kWh , ceea ce reprezint? energia consumat? într-o lun? de zile. Acest consum îl împar?i la 30 de zile media lunar? ?i afl?m c? tu consumi pe zi 10kWh de energie?, explic? Paul.

Recomandarea lui este s? faci o medie a consumului pe ultimele dou? luni, ca s? ai o imagine mai corect?.

Dup? ce ?tii energia zilnic? consumat?, împar?i cei 10kWh la un coeficient de 3,3 ?i afli puterea instalat?, adic? 3kW (f?r? ?h?) ? asta fiind puterea instalat? de produc?ie necesar? format? din panourile fotovoltaice. Urm?torul pas este alegerea modelului panourilor fotovoltaice.

De preferat este s? folose?ti ultima genera?ie de panouri cu putere cât mai mare, de ex: 440Wp/panou. Asta înseamn? c? 3kW : 440Wp = 7 buc??i?, puncteaz? Paul.

Cum î?i dai seama câte panouri fotovoltaice încap pe acoperi?

Paul aminte?te c? panourile fotovoltaice se monteaz? întotdeauna pe partea sudic? a acoperi?ului, pentru a avea parte de cât mai mult? lumin?. Apoi, ca s?-?i dai seama de spa?iul disponibil pentru montarea panourilor fotovoltaice, m?sori cu ruleta sau te ui?i în proiectul tehnic al casei.

Dup? ce ?tim suprafa?? total? a acoperi?ului disponibil pentru instalarea panourilor fotovoltaice trebuie s? afl?m m?rimea panoului fotovoltaic, pe care o putem afla din fi?a tehnic? a acestuia. Dup? ce ?tim câ?i metri p?tra?i de acoperi? disponibil avem, împ?r?im la suprafa?a unui panou ?i a?a afl?m câte panouri fotovoltaice se pot instala pe suprafa?a disponibil? pe acoperi?ul casei?, explic? Paul.

Extra tips & tricks pentru alegerea ?i montarea panourilor fotovoltaice, de la Mihai Calci?c?

 • solu?ia tehnic? propus?, calitatea ?i durata de via?? a echipamentelor ?i a accesoriilor utilizate de c?tre instalator (certific?ri, omolog?ri), transparen?a comunic?rii cu acesta, atent? la nevoile beneficiarului, garan?ia asupra echipamentelor ?i a manoperei, portofoliul, experien?a, ?i serviciile post-instalare;
 • prima condi?ie pentru determinarea tipului de sistem utilizabil este existen?a unui bran?ament electric ?i calitatea acestuia. În func?ie de aceast? condi?ie, instalatorul poate propune un sistem on-grid ?i/sau off-grid/hibrid;
 • orientarea(rile), înclina?ia, tipul ?i aria suprafe?ei pe care o putem folosi pentru instalarea panourilor sau pe care suntem dispu?i s-o aloc?m;
 • în cazul unui sistem off grid sau hibrid, bateriile de acumulatoare trebuie amplasate într-un spa?iu ventilat cu temperatura constant? ?i umiditate sc?zut? sau moderat?;
 • bugetul alocat investi?iei în sistemul fotovoltaic;
 • gradul de independen?? energetic? pe care dorim s?-l ob?inem.

Sursa: www.lovedeco.ro

Similar Posts