MOL România împreun? cu Funda?ia Pentru Comunitate ne-au f?cut aten?i cu acest pont trimis la e-mail-ul redac?iei, anun?ând cea de-a ?asea edi?ie a programului ?Permis pentru viitor?, prin care acoper? costurile ob?inerii permisului de conducere pentru tineri din medii defavorizate.

Prin intermediul acestui program sunt acoperite costurile necesare pentru ob?inerea permisului de conducere pentru tineri din medii defavorizate, pentru care permisul de conducere este o condi?ie sau poate fi un avantaj în ob?inerea unui loc de munc? sau în men?inerea ?i extinderea atribu?iilor de serviciu existente.

Termenul de depunere a solicit?rilor de finan?are este 23 ianuarie 2021. Persoanele eligibile pentru finan?are sunt tinerii cu vârsta între 17 ?i 25 de ani care doresc s? ob?in? permis de conducere de categorie B, C sau D, inclusiv pentru tractoare agricole sau forestiere, troleibuze ?i tramvaie.

Solicit?rile de finan?are pot fi transmise online sau prin po?t? pân? la data de 23 ianuarie 2021.

?Timp de dou? luni primim înscrieri atât online cât ?i prin po?t?, în func?ie de op?iunea solicitan?ilor, ?i asigur?m informare permanent? pentru cei interesa?i. Completarea corect? a formularului simplu de înscriere ?i anexarea celor cinci documente obligatorii sunt condi?iile intr?rii în acest concurs de proiecte. Constituie un avantaj o adeverin?? din partea unui angajator care ofer? un loc de munc? în cazul în care solicitantul va poseda permis de conducere, ?i, de asemenea constituie un avantaj o recomandare din partea unui ONG sau a unei institu?ii care sus?ine necesitatea finan??rii?, a precizat András Imre, Director Executiv al Funda?iei Pentru Comunitate.

Formularul de înscriere ?i alte detalii se g?sesc pe site-urile:

Despre programul Permis pentru viitor

Programul Permis pentru viitor este organizat de Funda?ia Pentru Comunitate din fondurile puse la dispozi?ie de MOL România. Prin acest program se acord? finan?area necesar? ob?inerii permisului de conducere ? costurile ?colii de ?oferi ?i cheltuielile adiacente ? pentru categoriile B, C sau D (incluzând tractoare agricole sau forestiere, troleibuze ?i tramvaie), în cazul tinerilor din medii defavorizate, cu vârstele cuprinse între 17 ?i 25 de ani, pentru care existen?a permisului este o condi?ie sau un avantaj în ob?inerea unui loc de munc?, ori un instrument benefic în îndeplinirea sau extinderea atribu?iilor de serviciu în cazul celor care se afl? deja în activitate.

În cei cinci ani de la prima lansare în 2015, programul Permis pentru viitor a fost premiat de dou? ori pe plan na?ional: la Gala Societ??ii Civile 2018 ?i la Romanian CSR Awards 2017.

Despre MOL România

MOL România este o subsidiar? a MOL Group ?i una dintre cele mai importante companii petroliere din România, cu o prezen?? de 25 ani pe pia?a autohton?. MOL România are un portofoliu extins de produse ?i servicii în domeniul comer?ului de carburan?i, lubrifian?i, produse petrochimice ?i bitum. În prezent, compania de?ine un num?r de 240 de sta?ii de servicii, 2 depozite de carburan?i, la Giurgiu ?i Tileagd ?i un terminal LPG la Tileagd. MOL România are sediul social la Cluj-Napoca, sediul de business la Bucure?ti, un sediu administrativ la Arad ?i un num?r de aproximativ 250 de angaja?i proprii. MOL România a fost prima companie petrolier? care a implementat un program de loialitate, MOL MultiBonus, recompensat de 2 ori cu locul I pentru calitate în clasamentul programelor de loialitate din România în cadrul cercet?rii de pia?? QUDAL. Începând cu anul 2018, MOL România este parte a proiectului NEXT-E care vizeaz? instalarea a 40 de sta?ii de înc?rcare pentru autovehicule electrice. MOL România este un membru activ al comunit??ilor în care opereaz?, printr-o platform? extins? de programe sociale precum Premiul Mentor, Program pentru S?n?tatea Copiilor sau Permis pentru Viitor.

Despre Funda?ia Pentru Comunitate

Funda?ia Pentru Comunitate este o organiza?ie non profit înfiin?at? la Cluj în 2008 cu scopul de a sprijini talentul, cunoa?terea, solidaritatea, valorile comunitare, astfel încât lumea noastr? s? devin? mai prietenoas?. Pentru realizarea scopurilor anun?ate, Funda?ia sprijin? activit??i în domeniul cultural, educativ, social, comunitar, sportiv ?i de recrea?ie. Sprijin? de asemenea copii ?i tineri în suferin??, precum ?i acele organiza?ii care se ocup? de îns?n?to?irea ?i reabilitarea lor.

Similar Posts