Dup? ce a fost blocat din cauza unor suspiciuni de fraud?, programul Casa Verde Fotovoltaice urmeaz? s? dea startul unei noi etape de înscriere. Ca persoan? fizic? po?i s? prime?ti pân? la 20.000 de lei ca s? î?i instalezi panouri solare. Programul urmeaz? s? fie relansat în decembrie 2021, iat? cum te po?i înscrie.

Cu un buget total de 280 de milioane de lei, programul Casa Verde Fotovoltaice 2021 î?i propune s? le ofere românilor ?ansa de a deveni independen?i din punct de vedere energetic, dar s? ofere ?i o alternativ? mai prietenoas? cu mediul atunci când vine vorba de energie electric?. Nu uita c? dac? ai o cas? izolat? termic po?i s? beneficiezi de finan?are pân? la 25.000 de lei.

În decembrie 2021 vor mai fi lansate dou? programe. Unul este programul de fotovoltaice pentru persoane fizice. Vom p?stra acela?i sistem de depuneri de proiecte prin instalatori, prin firme specializate care ini?ial se înregistreaz? în sistem ?i vor avea acest drept?, a anun?at ministrul Mediului Tanczos Barna.

Cu ce documente te înscrii la Casa Verde Fotovoltaice

Ca s? beneficiezi de cei 20.000 de lei de la stat trebuie s? mergi la un instalator validat de Administra?ia Fondului de Mediu (AFM), pentru înscriere. Asta în limita fondurilor alocate regiunii în care se afl? imobilul pe care se implementeaz? proiectul.

Anterior, instalatorii trebuie s? se înscrie pe plaftorma AFM pentru a putea participa în program. Odat? ajuns la instalator trebuie s? ai mai multe documente:

  • cerere de finan?are tehnoredactat?;
  • copia actului de identitate;
  • extrasul de Carte Funciar? nu mai vechi de 30 zile;
  • rezultat pentru dreptul de proprietate;
  • dovezi c? nu ai restan?e la taxe ?i impozite

Dac? documentele depuse sunt conforme cu cerin?ele din ghid, instalatorul rezerv? suma solicitat?, iar ?ie î?i r?mâne ca în termen de 90 de zile s? ob?ii un un acord tehnic de racordare (ATR) de la furnizorul-distribuitorul de energie electric?, prin intermediul instalatorului ales. Apoi semnezi contractele de finan?are nerambursabil?.

Din acest punct, ai la dispozi?ie opt luni s? implementezi proiectul. Totodat?, ai obliga?ia s? depui la instalator certificatul de racordare ?i s? închei cu acesta toate formalit??ile privind recep?ia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii ?i plata contribu?iei tale.

Statul pl?te?te 90% din valoarea proiectului cu panouri fotovoltaice

Totul pare simplu pe hârtie, mai ales în condi?iile în care statul acoper? 90% din valoarea investi?iei în panouri fotovoltaice. Iar tu trebuie s? pl?te?ti doar 10%. Dosarele sunt atent studiate de c?tre AFM, iar uneori pot exista întârzieri.

Nu e posibil s? stea persoana fizic? doi ani pân? dosarul va fi evaluat. Ceea ce am promis e c? fotovoltaicele care se depun în decembrie în cel mai r?u caz pân? în iunie le contract?m?, a dat garan?ii Lorand Arpad Fulop, pre?edinte AFM.

Din banii pe care statul ?i-i d? pentru panouri fotovoltaice po?i s? acoperi cheltuieli cum ar fi achizi?ia unui sistem de panouri fotovoltaice cu putere minim? instalat? de 3kW (kilowa?i) care include, pe lâng? panouri, un invertor, conexiuni, racorduri ?i un tablou electric, printre altele. Apoi, mai po?i pl?ti din banii de la stat pentru panouri fotovoltaice montajul ?i punerea în func?iune a sistemului, dar ?i TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile.

Alege un instalator validat de Administra?ia Fondului de Mediu (AFM) ca s? ai parte de o instalare corespunz?toare a panourilor. Astfel, dac? valoarea proiectului de panouri fotovoltaice este de 22.230 lei, 90% din valoare este asigurat? de stat, iar 10% de c?tre tine. Finan?area va fi de 20.000 de lei, iar tu trebuie s? mai sco?i din buzunar doar 2.230 lei.

Cum func?ioneaz? panourile fotovoltaice

În ceea ce prive?te panourile solare, dincolo de felul în care te ajut? s? produci energie electric? din energie solar?, trebuie s? ?tii câteva lucruri esen?iale. Nu te angaja într-un astfel de proiect ?i într-o astfel de investi?ie dac? nu ?tii exact cum func?ioneaz? un panou fotovoltaic, ce costuri ini?iale ?i de între?inere are ?i cum te ajut?, de fapt, în via?a de zi cu zi.

Am discutat deja cu doi speciali?ti care se ocup? de panouri fotovoltaice ca s? în?elegi mai bine subiectul. Panourile fotovoltaice se împart în trei categorii: on-grid, off-grid ?i hibrid, fiecare cu specificul lui. Pentru a avea parte de cât mai mult? lumin? solar?, deci pentru a produce cât mai mult? energie electric?, ele se monteaz? pe partea sudic? a acoperi?ului casei.

Panourile fotovoltaice on-grid sunt legate la re?eaua public?. Pe lâng? faptul c? alimenteaz? casa pentru consumul zilnic de energie, atunci când dep??e?te produc?ia poate s? trimit? energia electric? în re?ea. Avantajul acestui sistem e c? po?i s? î?i reduci factura de tot ?i s? ?i prime?ti bani pentru cantitatea de electricitate pus? în re?ea.

Sistemul fotovoltaic off-grid se bazeaz? pe acumulatori care înmagazineaz? energia suplimentar?, pe care o folose?te în momentele cu produc?ie slab? ?i inexistent? de energie solar?. Iar un panou fotovoltaic de tip hibrid combin? avantajele celelalte dou? tipuri astfel încât s? ai parte de cel mai bun scenariu.

Investi?ia ini?ial? poate s? par? mare, dar se estompeaz? în decursul a câ?iva ani. Timp în care vei resim?i economii serioase. Pentru un sistem fotovoltaic off-grid costul poate s? ajung? undeva pe la 4.000 de euro, iar pentru un sistem fotovoltaic on-grid pre?ul poate s? fie dublu. Un sistem hibrid poate s? ajung? ?i la 10.000 de euro. Toate au o durat? de via?? undeva la 20-25 de ani.

Sursa: www.lovedeco.ro | Victor Arvunescu

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *