Friday, December 1, 2023
Home Politica de confiden?ialitate

Politica de confiden?ialitate

by Administrator

Protec?ia datelor este un aspect deosebit de important pentru noi. Utilizarea paginilor noastre de Internet este posibil? f?r? indicarea datelor personale, cu toate acestea, dac? cineva dore?te s? utilizeze servicii noastre prin intermediul site-ului, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesar?. Dac? prelucrarea datelor cu caracter personal este necesar? ?i nu exist? o baz? legal? sau un contract pentru o astfel de prelucrare, ob?inem în general consim??mântul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, loca?ia sau num?rul de telefon al persoane vizate, trebuie s? se desf??oare în conformitate cu Regulamentul general privind protec?ia datelor (GDPR) ?i în conformitate cu protec?ia datelor specifice fiec?rei ??ri. Prin intermediul acestei politici de confiden?ialitate a datelor, dorim s? v? inform?m cu privire la natura, scopul ?i temeiul prelucr?rii datelor cu caracter personal ?i a drepturilor pe care le ave?i.

În vederea conform?rii cu prevederile Regulamentului general privind protec?ia datelor (GDPR), am implementat numeroase m?suri tehnice ?i organiza?ionale menite s? asigure cea mai complet? protec?ie a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transferul de date prin Internet pot, în principiu, s? aib? lacune de securitate, a?adar protec?ia absolut? nu poate fi garantat?. Din acest motiv, fiecare persoan? vizat? are libertatea de a ne transfera date cu caracter personal prin mijloace alternative, de ex. prin telefon, în scris etc.

1. Defini?ii

Politica noastr? privind protec?ia datelor folose?te termenii utiliza?i de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protec?ia datelor (GDPR). Dorim ca Politica noastr? privind protec?ia datelor s? fie lizibil? ?i u?oar? de în?eles pentru toat? lumea. În vederea atingerii acestui obiectiv, v? explic?m mai întâi terminologia utilizat?.

În prezenta politic? privind protec?ia datelor, folosim, între altele, urm?toarele expresii:

a) Date personale

Datele personale înseamn? orice informa?ie referitoare la o persoan? fizic? identificat? sau identificabil? (?persoana vizat??). O persoan? fizic? identificabil? este una care poate fi identificat?, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un num?r de identificare, date despre loca?ie, un identificator online sau unul sau mai mul?i factori specifici fizici, fiziologici, genetici, mentali, economici, culturali sau sociali al acelei persoane fizice.

b) Persoana vizat?

Persoana vizat? este orice persoan? fizic? identificat? sau identificabil?, ale c?rei date cu caracter personal sunt prelucrate de c?tre operator (data controller) sau persoan? împuternicit? (data processor).

c) Prelucrarea

Prelucrarea este orice opera?iune sau set de opera?iuni care se efectueaz? cu date personale sau cu seturi de date cu caracter personal, indiferent dac? sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispozi?ie în alt mod, alinierea sau combinarea, restric?ionarea, ?tergerea sau distrugerea.

d) Restric?ionarea prelucr?rii

Restric?ionarea prelucr?rii este selectarea datelor cu caracter personal stocate, în scopul limit?rii proces?rii viitoare.

e) Profilarea

Profilarea înseamn? orice form? de prelucrare automat? a datelor cu caracter personal care const? în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoan? fizic?, în special pentru a analiza sau anticipa aspecte privind performan?a persoanei fizice la locul de munc?, situa?ia economic?, s?n?tatea, preferin?ele personale, interese, comportament, loca?ie sau deplas?ri.

f) Pseudonimizare

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date f?r? utilizarea unor informa?ii suplimentare, cu condi?ia ca aceste informa?ii suplimentare s? fie p?strate separat ?i s? fac? obiectul unor m?suri tehnice ?i organizatorice care s? asigure c? datele cu caracter personal nu pot fi atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Operator sau controlor responsabil de prelucrare

Operatorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizic? sau juridic?, autoritatea public?, agen?ia sau alt organism care, singur? sau împreun? cu al?ii, determin? scopurile ?i mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile ?i mijloacele unei asemenea prelucr?ri sunt stabilite de legisla?ia Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prev?zute de legisla?ia Uniunii sau de statul membru.

h) Persoana împuternicit? ? Procesatorul

Persoana împuternicit? ? Procesatorul este o persoan? fizic? sau juridic?, o autoritate public?, o agen?ie sau un alt organism care prelucreaz? date cu caracter personal în numele operatorului.

i) Beneficiarul

Beneficiarul este o persoan? fizic? sau juridic?, o autoritate public?, o agen?ie sau un alt organism, c?ruia i se dezv?luie datele cu caracter personal, indiferent dac? este vorba despre un ter? sau nu. Cu toate acestea, autorit??ile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete, în conformitate cu legisla?ia Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate beneficiari; prelucrarea acestor date de c?tre autorit??ile publice respective trebuie s? fie în conformitate cu normele aplicabile privind protec?ia datelor în conformitate cu scopurile proces?rii.

j) Ter?e persoane

Poate avea calitatea de ter?? persoan?, o persoan? fizic? sau juridic?, o autoritate public?, o agen?ie sau un organism, altul decât persoana vizat?, operatorul, persoana împuternicit?, care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite, este autorizat? s? proceseze date cu caracter personal.

k) Consim??mânt

Consim??mântul persoanei vizate este orice indica?ie specific?, informat? ?i lipsit? de ambiguitate a dorin?elor persoanei vizate prin care acesta, printr-o declara?ie sau printr-o ac?iune clar? afirmativ?, accept? prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc .

2. Principiile care guverneaz? politica noastr? de confiden?ialitate ?i de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt:

 • Principiul legalit??ii, corectitudinii ?i transparen?ei. Aceasta impune ca datele cu caracter personal s? fie prelucrate în mod legal, corect ?i transparent în raport cu persoanele vizate.
 • Principiulimit?rii scopului. Aceasta impune ca datele cu caracter personal trebuie s? fie colectate numai în scopuri specificate, explicite ?i legitime .
 • Principiu colect?rii minimului de date pentru atingerea scopului pentru care s-a ob?inut consim??mântul . Conform acestui principiu, datele cu caracter personal trebuie s? fie adecvate, relevante ?i limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.
 • Principiul men?inerii datelor actualizate asigura c? datele cu caracter personal sunt corecte ?i sunt actualizate acolo unde este necesar.
 • Principiul stoc?rii datelor strict pe perioada pentru care s-a ob?inut consim??mântul . Aceasta presupune ca datele cu caracter personal s? fie p?strate într-o form? care s? permit? identificarea persoanelor vizate cel mult timp necesar pentru prelucrarea datelor.
 • Principiu asigur?rii securit??ii adecvate datelor astfel încât acestea s? fie integre, confiden?iale ?i disponibile.
 • Principiu responsabilit??ii , operatorul este responsabil de respectarea principiilor enumerate la articolul 5 alineatul (1) din GDPR ?i trebuie s? fie în m?sur? s? demonstreze respectarea acestora.

3. Numele ?i adresa operatorului website-ului, în sensul Regulamentului general privind protec?ia datelor (GDPR):

ITrom Consulting S.R.L.

Craiova, Jud. Dolj,

J16/720/2012, CUI 30170201

4. Numele ?i adresa DPO-ului:

Orice persoan? vizat? se poate adresa DPO-ului în mod direct, oricând, cu întreb?ri ?i sugestii referitoare la protec?ia datelor.

5. Cookies

Paginile noastre de Internet folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt fi?iere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet. Multe site-uri Internet ?i servere utilizeaz? cookie-uri. Multe module cookie con?in un cod a?a-numit cookie ID. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un ?ir de caractere prin care paginile ?i serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web ?i serverelor vizitate s? diferen?ieze browserul individual al subiectului dat de alte browsere de Internet care con?in alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut ?i identificat utilizând unicul ID cookie.

Prin utilizarea cookie-urilor, putem oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii u?or de utilizat, care nu ar fi posibile f?r? folosirea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informa?iile ?i ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în func?ie de utilizator. Cookie-urile ne permit, dup? cum am men?ionat anterior, s? recunoa?tem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoa?teri este de a u?ura utilizarea site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web de ex. nu trebuie s? introduc? date de acces de fiecare dat? când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui co? de cump?r?turi într-un magazin online. Magazinul online î?i aminte?te articolele pe care un client le-a plasat în co?ul de cump?r?turi virtuale prin intermediul unui modul cookie.

Persoana vizat? poate, în orice moment, s? împiedice folosirea cookie-urilor de c?tre site-ul nostru web prin intermediul unei set?ri corespunz?toare a browserului de internet. În plus, cookie-urile deja setate pot fi ?terse în orice moment din browserul de Internet. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dac? persoana vizat? dezactiveaz? setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate func?iile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate. Pentru a afla mai multe despre acest subiect, accesa?i Politic? cookies ?i profilare automat?.

6. Colectarea datelor ?i informa?iilor generale

Site-ul nostru web colecteaz? o serie de date ?i informa?ii generale atunci când un utilizator sau un sistem automat solicit? acest lucru. Aceste date ?i informa?ii generale sunt stocate în fi?ierele jurnal server. Colectate pot fi:

 1. tipurile de browser ?i versiunile utilizate,
 2. sistemul de operare folosit
 3. site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (a?a-numitele referre)
 4. data ?i ora acces?rii,
 5. adresa de protocol Internet (adresa IP),
 6. furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces ?i
 7. orice alte date similare ?i informa?ii care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre informatice.

Aceste date ?i informa?ii generale sunt necesare pentru:

 1. furnizarea corect? a con?inutul site-ului,
 2. optimizarea con?inutului site-ului;
 3. asigurarea viabilit??ii pe termen lung a sistemelor noastre informatice, ?i
 4. furnizarea c?tre autorit??i, a informa?iilor necesare pentru anchet? în cazul unui atac cibernetic.

Prin urmare, analiz?m în mod anonim date ?i informa?ii statistice, cu scopul de a spori securitatea datelor ?i securitatea noastr? ?i de a asigura un nivel optim de protec?ie a datelor personale pe care le proces?m. Datele anonime ale fi?ierelor jurnalului de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate.

7. Înregistrarea pe site-ul nostru

Persoana vizat? are posibilitatea de a se înregistra pe site-ul nostru cu indica?ia datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizat? sunt colectate ?i stocate exclusiv pentru scopurile pentru care au fost colectate. Prin înregistrarea pe site-ul web, se stocheaz? ?i adresa IP-atribuit? de furnizorul de servicii Internet (ISP) ?i folosit? de utilizator, data ?i ora înregistr?rii. Stocarea acestor date are loc pe temeiul interesului legitim, întrucât aceasta este singura modalitate pentru prevenirea folosirii abuzive a serviciilor noastre ?i, dac? este necesar, de a sprijini investigarea infrac?iunilor comise. Aceste date nu sunt transmise ter?ilor, cu excep?ia cazurilor în care exist? o obliga?ie legal? de transmitere a datelor sau dac? transferul se solicit? de c?tre organele de urm?rire penal?.

Înregistrarea persoanei vizate, cu indica?ia voluntar? a datelor cu caracter personal, ne permite s? oferim con?inutul sau serviciile furnizate, care pot fi furnizate numai utilizatorilor înregistra?i. Persoanele înregistrate au posibilitatea s? schimbe datele personale specificate în timpul înregistr?rii în orice moment sau s? le elimine complet din baza noastr? de date. Noi trebuie s? furniz?m, în orice moment, la cererea persoanei vizate, informa?ii privind datele voastre personale stocate. În plus, trebuie s? corect?m sau s? ?tergem datele cu caracter personal la cererea indica?ia persoanei vizate, în m?sura în care nu exist? obliga?ii legale de stocare.

8. Abonamentul la newsletter-urile noastre

Pe site-ul nostru, utilizatorii se pot abona la newsletter-ul companiei noastre. Formularul de abonare prevede ce date personale sunt transmise, precum ?i solicitarea de a primi newsletter. Noi inform?m clien?ii ?i partenerii de afaceri în mod periodic prin intermediul newsletter, despre ofertele noastre. Newsletter-ul poate fi primit de c?tre persoana vizat? numai dac?:

 1. are o adres? de e-mail valid? ?i
 2. se subscrie la acest serviciu.

La subscriere, un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail specificat? de persoana vizat?. În timpul subscrierii pentru primirea newsletter-ului, stoc?m adresa IP a sistemului informatic atribuit de furnizorul de servicii Internet (ISP) ?i utilizat de persoana vizat? în momentul înregistr?rii, precum ?i data ?i ora înregistr?rii. Colectarea acestor date este necesar? pentru a preveni (posibila) utilizarea abuziv? a adresei de e-mail a persoanei vizate la o dat? ulterioar?.

Datele personale colectate în urma înregistr?rii pentru newsletter vor fi folosite doar pentru trimiterea newsletter-ului nostru. În plus, abona?ii la newsletter pot fi informa?i prin e-mail, atâta timp cât acest lucru este necesar pentru func?ionarea serviciului de newsletter sau în cazul unor modific?ri tehnice.

Nu va exista niciun transfer de date cu caracter personal colectate de c?tre serviciul de newsletter unor ter?e p?r?i. Abonamentul la newsletter-ul nostru poate fi denun?at de c?tre persoana vizat? în orice moment. Consim??mântul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizat? l-a exprimat la subscriere, poate fi revocat în orice moment. Pentru revocarea consim??mântului, în fiecare newsletter se g?se?te un link. De asemenea, este posibil s? v? dezabona?i de la newsletter în orice moment direct pe site-ul nostru sau s? ne comunica?i acest lucru prin alte c?i.

9. Monitorizarea newsletter-ului

Newsletter-ul nostru con?ine a?a-numi?i pixeli de urm?rire. Un pixel de urm?rire este un grafic miniatural încorporat în astfel de e-mail-uri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea ?i analiza fi?ierelor de jurnal. Aceasta permite o analiz? statistic? a succesului sau e?ecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urm?rire încorporat, putem vedea dac? ?i când un e-mail a fost deschis de c?tre un destinatar ?i care link-uri din e-mail au fost accesate de c?tre persoanele vizate.

Astfel de date personale colectate în pixeli de urm?rire con?inute în newsletter sunt stocate ?i analizate pentru a optimiza livrarea newsletter-ului, precum ?i pentru a adapta con?inutul newsletter-urilor viitoare pentru interese persoanei vizate. Aceste date personale nu vor fi transmise ter?ilor. Persoanele vizate sunt în orice moment îndrept??ite la revocarea consim??mântului exprimat. Dup? o revocarea consim??mântului, aceste date personale vor fi ?terse.

10. Posibilitatea de comunicare prin intermediul site-ului

Site-ul nostru web permite un contact electronic rapid ?i comunicarea direct? cu noi, printr-o adres? de po?t? electronic? (adresa de e-mail). Dac? o persoan? vizat? ne contacteaz? prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale transmise sunt stocate în mod automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de c?tre persoane vizate sunt stocate în scopul prelucr?rii sau contact?rii acelei persoane. Nu exist? transfer de date cu caracter personal c?tre ter?e p?r?i.

11. ?tergerea automat? a datelor cu caracter personal

Noi prelucr?m ?i stoc?m datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesar? aferent? atingerii scopului pentru care au fost colectate, cu excep?ia situa?iilor când perioada de stocare este impus? prin norme juridice na?ionale sau europene.

În cazul în care scopul pentru care au fost colectate datele a fost atins, sau dac? a expirat perioada de stocare impus? prin norme juridice na?ionale sau europene, datele cu caracter personal sunt în mod automat ?terse, în conformitate cu cerin?ele legale.

12. Drepturile persoanelor vizate

DREPTUL DE A FI INFORMAT

O dat? ce ai consim?it ?i ai devenit o persoan? vizat?, ai dreptul de a fi informat despre tot ce se întâmpl? cu datele tale personale, la ce sunt folosite, s? le accesezi, s? le modifici ?i chiar s? revoci consim??mântul pentru o anumit? organiza?ie. În acela?i timp, ai dreptul s? î?i accesezi datele personale ori de câte ori vrei.

DREPTUL DE ACCES

În baza acestui drept po?i solicita informa?ii referitoare la toate aspectele care privesc datele tale personale, colectate de c?tre operator: dac? datele tale sunt prelucrate sau nu, de unde provin, cine le proceseaz?, cu ce scop, pe ce perioad? de timp, unde sunt stocate. Tot în baza acestui drept po?i solicita o ?copie? a informa?iilor cu caracter prelucrate.

DREPTUL LA RECTIFICARE

Po?i solicita rectificarea, modificare datelor tale cu caracter personal prelucrate de operator, dup? ce operatorul, prin proceduri interne a verificat identitatea ta.

DREPTUL DE A FI UITAT (DREPTUL LA ?TERGEREA DATELOR)

Un alt drept important este cel la ?tergerea datelor (sau de a fi uitat). Principiul general este c? o persoan? are dreptul de a cere ?tergerea datelor personale. Acest drept nu este unul absolut, aceasta însemnând c? exist? circumstan?e în care datele nu vor fi ?terse la cererea persoanei vizate. De exemplu, dac? datele personale sunt folosite pentru conformarea cu o obliga?ie legal? sau pentru siguran?a s?n?t??ii publice, pentru cercetare ?tiin?ific? atunci dreptul la ?tergerea datelor poate fi refuzat persoanei vizate.

DREPTUL DE A RESTRIC?IONA PRELUCRAREA DATELOR

Conform GDPR o persoan? are dreptul de a restric?iona prelucrarea datelor personale în diverse circumstan?e. De exemplu, o persoan? vizat? poate restric?iona prelucrarea datelor personale când crede c? acestea nu sunt exacte. În acest caz, persoana va putea restric?iona prelucrarea datelor pân? când acurate?ea acestora este verificat?. Un alt caz când se poate restric?iona prelucrarea datelor este momentul în care persoana vizat? obiecteaz? prelucr?rii

PORTABILITATEA DATELOR

Ai de asemenea dreptul la portarea datelor. În lipsa altor condi?ii contractuale (de care ar trebui s? fii informat înainte de a consim?i prelucr?rii datelor) î?i po?i muta datele de la un furnizor la altul într-un mod u?or ?i rapid.

DREPTUL LA OPOZI?IE

Acest drept include: dreptul de a se opune prelucr?rii ?i dreptul de a se opune aplic?rii procesului decizional automat ?i cre?rii de profiluri.

DREPTURI LEGATE DE PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT ?I CREAREA DE PROFILURI

Acest drept dore?te s? apere persoanele de anumite decizii cu poten?ial negativ care are putea fi luate f?r? interven?ie uman?. GDPR-ul define?te crearea de profiluri ca fiind orice form? automatizat? de prelucrare în scopul evalu?rii anumitor aspecte personale ale individului, cum ar fi performan?a la munc?, s?n?tatea, preferin?e personale, situa?ia economic?, loca?ia ?i altele. Dac? o organiza?ie folose?te crearea de profiluri, trebuie s? ia anumite m?suri de siguran??. De exemplu, s? fie utilizate proceduri matematice sau statistice corecte, datele cu caracter personal s? fie securizate, s? existe m?suri care permit anomaliilor s? fie corectate cu un risc minim de erori. De re?inut, procesul decizional automatizat nu trebuie s? fie aplicat niciodat? unui copil.

DREPTUL DE A-?I RETRAGE CONSIM??MÂNTUL

Printr-o manifestare de voin?? simetric? celei prin care ?i-ai dat consim??mântul, în orice moment îl vei putea retrage, iar noi vom ?ine cont de aceast? retragere.

La exercitarea oric?reia dintre aceste drepturi, în cazul în care nu exist? împedimente legale, noi ne vom conforma prevederilor Regulamentului GDPR, operând cele solicitate de persoana vizat?, ?i informând persoana vizate despre demersurile efectuate.

13. Temeiul juridic al prelucr?rii

 • Articolul 6 (1) lit. a din Regulamentul GDPR serve?te drept temei juridic pentru opera?iunile de prelucrare pentru care ne da?i consim??mântul, pentru un anumit scop de prelucrare.
 • Dac? prelucrarea datelor cu caracter personal este necesar? pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizat?, cum este cazul, de exemplu, atunci când opera?iunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea de servicii, prelucrarea se desf??oar? în baza articolului 6 alineatul (1) lit. b din Regulamentul GDPR. Acela?i lucru este valabil ?i pentru opera?iunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea m?surilor precontractuale, de exemplu în cazul elabor?rii ofertelor.
 • În cazul în care compania noastr? este supus? unei obliga?ii legale care ne impune prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obliga?iilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c Regulamentul GDPR.
 • În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesar? pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator a fost r?nit în compania noastr? ?i numele, vârsta, datele de asigurare de s?n?tate sau alte informa?ii vitale ar trebui s? fie transmise unui medic, spital sau unei alte p?r?i ter?e. În aceast? ipotez?, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d din Regulamentul GDPR.
 • În cele din urm?, opera?iunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulamentul GDPR, în cazul în care prelucrarea nu se efectueaz? în baza niciuneia dintre motivele men?ionate mai sus, dac? prelucrarea este necesar? în scopul intereselor legitime urm?rite de compania noastr? sau de o ter?? parte, cu excep?ia cazului în care aceste interese contravin intereselor sau drepturilor ?i libert??ilor fundamentale ale persoanei vizate care necesit? protec?ia datelor cu caracter personal. Astfel de opera?iuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost men?ionate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat c? un interes legitim ar putea fi asumat dac? persoana vizat? este clientul operatorului (considerentul 47 din propozi?ia 2 GDPR).

14. Interesele legitime urm?rite de c?tre operator sau de c?tre un ter?

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazeaz? pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulamentul GDPR, interesul nostru legitim este s? ne desf??ur?m afacerea în interesul tuturor angaja?ilor ?i ac?ionarilor no?tri.

15. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal.

Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt definite de scopul colect?rii ?i de temeiul juridic. Dup? expirarea perioadei respective, datele corespunz?toare sunt ?terse, dac? nu mai sunt necesare pentru executarea sau încheierea unui contract, sau dac? persoana vizat? nu ?i-a manifestat consim??mântul pentru stocarea acestor date pe o anumit? perioad? de timp.

16. Existen?a unui proces automat de luare a deciziilor.

Ca ?i companie responsabil?, nu adopt?m decizii automate sau profilate.

17. Protec?ia datelor în materia aplica?iilor pentru angajare

În anumite cazuri colect?m ?i prelucr?m datele cu caracter personal ale aplican?ilor pentru locurile de munc? din compania noastr?. În special, în cazul în care un aplicant ne trimite CV-ul sau alte documente care au leg?tur? cu angajarea, prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe site-ul de cariere. Dac? angaj?m persoana respectiv?, încheind un contract de munc?, datele transmise vor fi stocate în scopul execut?rii obliga?iilor izvorâte din raportul de munc?, în conformitate cu cerin?ele legale. Dac? se încheie un contract de munc? cu aplicantul, datele cu caracter personal ?i documentele care le con?in vor fi arhivate / ?terse automat la dou? luni de la momentul refuzului de angajare, cu condi?ia ca nici un alt interes legitim s? nu se opun? ?tergerii.

18. Dispozi?ii privind protec?ia datelor referitoare la aplicarea ?i utilizarea Facebook

Pe acest website, avem componente integrate ale re?elei sociale Facebook.

Operatorul Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii. În afara Statelor Unite sau a Canadei, operatorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

O prezentare general? a tuturor pluginurilor Facebook poate fi accesat? la https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Prin pluginurile respective, Facebook este informat despre ce sub-site specific al site-ului nostru a fost vizitat de c?tre persoana vizat?.

Ghidul privind protec?ia datelor publicat de Facebook, care este disponibil la adresa: https://facebook.com/about/privacy/, ofer? informa?ii despre colectarea, prelucrarea ?i utilizarea datelor personale de c?tre Facebook. Mai mult, aici sunt explicate op?iunile de setare Facebook oferite pentru protejarea confiden?ialit??ii datelor persoanei vizate. Deasemenea, sunt disponibile diferite op?iuni de configurare în vederea opririi transferului de date pe Facebook.

19. Protec?ia datelor referitoare la aplicarea ?i utilizarea Google AdSense

Pe acest site am integrat Google AdSense. Google AdSense este un serviciu online care permite plasarea publicit??ii pe site-uri ter?e. Google AdSense se bazeaz? pe un algoritm care selecteaz? anun?urile afi?ate pe site-uri ter?? parte pentru a se potrivi cu con?inutul respectivului site ter?. Google AdSense permite o direc?ionare bazat? pe interese a utilizatorului de Internet, care este implementat? prin generarea de profile individuale de utilizatori.

Operatorul Google AdSense este Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Persoana vizat? poate, a?a cum sa men?ionat mai sus, s? împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajust?ri corespunz?toare a browserului web utilizat ?i, prin urmare, s? refuze permanent setarea cookie-urilor.

Prin Google AdSense, datele ?i informa?iile personale ? care includ ?i adresa IP ?i sunt necesare pentru colectarea ?i contabilizarea anun?urilor afi?ate ? sunt transmise c?tre Alphabet Inc. din Statele Unite ale Americii. Aceste date personale vor fi stocate ?i procesate în Statele Unite ale Americii. Alphabet Inc. poate divulga datele personale colectate prin aceast? procedur? tehnic? unor ter?e p?r?i.

Google AdSense este explicat în continuare la urm?torul link https://www.google.com/intl/ro/adsense/start/.

20. Dispozi?ii privind protec?ia datelor referitoare la aplicarea ?i utilizarea Google Remarketing

Pe acest site, am integrat serviciile de remarketing Google. Remarketingul Google este o component? a programului Google AdWords, care permite afi?area unor materiale publicitare utilizatorilor de internet care au vizitat site-ul nostru.

Operatorul serviciilor de remarketing Google este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Persoana vizat? poate, a?a cum sa men?ionat mai sus, s? împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajust?ri corespunz?toare a browserului web utilizat ?i, prin urmare, s? refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google s? stabileasc? un cookie pe sistemul de tehnologie a informa?iei al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google pot fi ?terse în orice moment prin intermediul unui browser web sau al altor programe software.

În plus, persoana vizat? are posibilitatea de a contesta publicitatea bazat? pe categorii de interese de c?tre Google. În acest scop, persoana vizat? trebuie s? apeleze linkul la adresa https://www.google.de/settings/ads ?i s? fac? set?rile dorite în fiecare browser de internet utilizat de persoana vizat?.

Informa?ii suplimentare ?i dispozi?iile reale privind protec?ia datelor Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/

21. Dispozi?ii privind protec?ia datelor referitoare la aplicarea ?i utilizarea Google+

Pe acest site, am integrat Google+ ca o component?. Google+ este o re?ea social?. Google+ permite utilizatorilor din re?eaua social? s? creeze de profiluri private, s? încarce fotografii ?i s? fac? leg?tura prin intermediul solicit?rilor de prietenie.

Operatorul Google+ este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE.

În cazul în care persoana vizat? este conectat? în acela?i timp la Google+, Google colecteaz?, cu ocazia fiec?rei vizite pe site-ul nostru ?i pentru întreaga durat? a vizitei, care subpagini specifice au fost vizitate de c?tre persoana vizat?. Aceste informa?ii sunt colectate prin intermediul butonului Google+, iar Google se potrive?te cu contul respectiv Google+ asociat cu persoana vizat?. Dac? persoana vizat? face clic pe butonul Google+ integrat pe site-ul nostru ?i d? astfel o recomandare Google+ 1, atunci Google aloc? aceste informa?ii contului de utilizator Google+ personal al persoanei vizate ?i stocheaz? datele personale.

Dac? persoana vizat? nu dore?te s? transmit? date cu caracter personal c?tre Google, el sau ea poate împiedica aceast? transmisie prin deconectarea din contul s?u Google+ înainte de a apela pe site-ul nostru. Informa?ii suplimentare ?i dispozi?iile privind protec?ia datelor Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. Mai multe referin?e de la Google despre butonul Google+ 1 pot fi ob?inute la adresa https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

22. Dispozi?ii privind protec?ia datelor referitoare la aplicarea ?i utilizarea serviciului Google-AdWords

Pe acest site, am integrat Google AdWords. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe Internet care permite agentului de publicitate s? plaseze anun?uri în rezultatele motorului de c?utare Google ?i în re?eaua de publicitate Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate s? pre-defineasc? anumite cuvinte cheie cu ajutorul c?rora un anun? afi?at în rezultatele c?ut?rii Google este afi?at atunci când utilizatorul utilizeaz? motorul de c?utare pentru c?uta în func?ie de cuvinte cheie.

Opratorul Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE.

Scopul programului Google AdWords este promovarea site-ului nostru prin includerea de publicitate relevant? pe site-urile web ale unor ter?e p?r?i ?i în rezultatele motorului de c?utare ale motorului de c?utare Google ?i prin inserarea unei publicit??i ter?? parte pe site-ul nostru.

Persoana vizat? poate, în orice moment, s? împiedice setarea cookie-urilor de c?tre site-ul nostru, a?a cum sa men?ionat mai sus, prin intermediul unei set?ri corespunz?toare a browserului de internet utilizat ?i, astfel, s? refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de configurare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google s? introduc? un cookie de conversie în sistemul de tehnologia informa?iei al persoanei vizate. În plus, un cookie setat de Google AdWords poate fi ?ters în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software.

Persoana vizat? are posibilitatea de a se opune reclamei bazate pe interese Google. Prin urmare, persoana vizat? trebuie s? acceseze de la fiecare dintre browserele utilizate linkul https://www.google.de/settings/ads ?i s? stabileasc? set?rile dorite.

Informa?ii suplimentare ?i dispozi?iile aplicabile privind protec?ia datelor de pe Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

23. Dispozi?ii privind protec?ia datelor referitoare la aplicarea ?i utilizarea LinkedIn

Avem ?i componente integrate ale LinkedIn Corporation pe acest site web. LinkedIn este o re?ea social? bazat? pe web care permite utilizatorilor cu contacte de afaceri existente s? se conecteze ?i s? fac? contacte de afaceri noi. Peste 400 de milioane de persoane înregistrate în peste 200 de ??ri utilizeaz? LinkedIn. Astfel, LinkedIn este în prezent cea mai mare platform? pentru contactele de afaceri ?i unul dintre cele mai vizitate site-uri web din lume

Operatorul LinkedIn este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii. Pentru problemele de confiden?ialitate din afara STATELOR UNITE, LinkedIn Ireland, Probleme de politic? de confiden?ialitate, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda este responsabil?.

Mai multe informa?ii despre plug-in-ul LinkedIn pot fi accesate la adresa https://developer.linkedin.com/plugins.

LinkedIn prime?te informa?ii prin intermediul componentei LinkedIn, cu condi?ia ca persoana vizat? s? fie conectat? la LinkedIn în momentul utiliz?rii site-ului nostru. Acest lucru are loc indiferent dac? persoana face clic pe butonul LinkedIn sau nu. Dac? o astfel de transmitere a informa?iilor c?tre LinkedIn nu este de dorit pentru persoana vizat?, atunci el sau ea ar putea împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul lor LinkedIn înainte de a intra pe site-ul nostru.

LinkedIn ofer?, sub https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, posibilitatea de a v? dezabona de la mesajele e-mail, mesajele SMS ?i anun?urile direc?ionate, precum ?i posibilitatea de a gestiona set?rile anun?ului. LinkedIn utilizeaz?, de asemenea, afilia?i cum ar fi Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ?i Lotame. Setarea acestor cookie-uri poate fi refuzat? la adresa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Politica de confiden?ialitate aplicabil? pentru LinkedIn este disponibil? la adresa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politica de cookie-uri LinkedIn este disponibil? la adresa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

24. Dispozi?ii privind protec?ia datelor privind aplicarea ?i utilizarea YouTube

Pe acest site, avem componente integrate ale YouTube. YouTube este un portal video pe Internet care permite editorilor de videoclipuri s? creeze gratuit videoclipuri, oferind pentru utilizatori, vizionarea gratuit?, recenzia ?i comentarea acestora.

Operatorul YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Statele Unite ale Americii. YouTube, LLC este o filial? a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE.

Mai multe informa?ii despre YouTube pot fi ob?inute la adresa https://www.youtube.com/yt/about/en/. Dispozi?iile YouTube privind protec?ia datelor, disponibile la https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/, ofer? informa?ii despre colectarea, prelucrarea ?i utilizarea datelor personale de c?tre YouTube ?i Google.

25. Dispozi?ii privind protec?ia datelor referitoare la aplicarea ?i utilizarea Twitter

Pe site-ul nostru avem componente integrate ale Twitter. Twitter este un serviciu de mesaje scurte, la fel ca si SMS-urile, unde oameni din intreaga lume explica ce fac in momentul respectiv, lasa un link, lanseaza o intrebare, o provocare, o invitatie, un concurs, pe scurt ? comunica. Aceste texte scurte sau stari sunt denumite ?tweets? (sau romanizate, twitturi) si trebuie sa aiba o lungime de 140 de caractere sau mai putin. Puteti urmari mesajele altor oameni, fie ca sunt prietenii dvs, oameni politici sau celebritati, bloggeri sau doar twitteri, devenind ?followerii? lor. Pe langa twitturi puteti trimite mesaje private celor pe care ii urmariti si care va urmaresc pe dvs.

Operatorul Twitter în Statele Unite ale Americii este Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., iar în afara USA este Twitter International Company, înregistrat? în Irlanda, cu sediul în One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07 Ireland.

Mai multe informa?ii despre Twitter g?si?i aici: https://twitter.com/en/tos#update, iar informa?iile despre politica de protec?ie a datelor aici: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy.

26. Dispozi?ii privind protec?ia datelor referitoare la aplicarea ?i utilizarea altor unelte tip SEO ?i de analiz?

Aceste unelte sunt folosite pe diferite sec?iuni sau subsec?iuni ale site-ului nostru, ?i sunt urm?toatele:

26. Dispozi?ii privind protec?ia datelor referitoare la aplicarea ?i utilizarea plug-in-urilor WordPress

Pe unele p?r?i sau subsec?iuni ale site-ului nostru am integrat ?i alte plug-in-uri WordPress, în vederea înlesnirii procesului de vânzare a produselor ?i serviciilor noastre. WordPress este o platform? de tip surs? deschis? pentru publicarea site-urilor. Plug-in-uri folosite:

 • WooCommerce,
 • MailChimp for WordPress,

pentru mai multe informa?ii despre acestea, accesa?i: https://en.wordpress.com/tos/ ?i https://ro.wordpress.org/about/privacy/.

27. Modalit??i de plat?: Dispozi?ii privind protec?ia datelor referitoare la utilizarea PayPal ca procesor de plat?.

Pe acest site, avem componente integrate ale serviciului PayPal ?i Braintree a PayPal service. PayPal este un furnizor de servicii de plat? online. Pl??ile sunt procesate prin a?a-numitele conturi PayPal, care reprezint? conturi virtuale private sau de afaceri. De asemenea, PayPal poate procesa pl??i virtuale prin carduri de credit atunci când un utilizator nu are un cont PayPal. Un cont PayPal este gestionat prin intermediul unei adrese de e-mail, motiv pentru care nu exist? numere clasice de cont. PayPal face posibil? declan?area pl??ilor online c?tre ter?i sau primirea de pl??i.

Compania european? care opereaz? PayPal este PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Dac? persoana vizat? alege ?PayPal? ca op?iune de plat? în magazinul online în timpul procesului de comand?, transmitem automat datele persoanei vizate c?tre PayPal. Prin selectarea acestei op?iuni de plat?, persoana vizat? este de acord cu transferul datelor cu caracter personal necesare proces?rii pl??ilor.

Datele personale transmise c?tre PayPal sunt de obicei numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, num?rul de telefon, num?rul de telefon mobil sau alte date necesare proces?rii pl??ilor.

Persoana vizat? are posibilitatea de a revoca în orice moment consim??mântul pentru manipularea datelor personale de la PayPal. Revocarea nu are niciun efect asupra datelor cu caracter personal care trebuie prelucrate, utilizate sau transmise în conformitate cu procesarea (contractual?) a pl??ilor.

Dispozi?iile aplicabile privind protec?ia datelor din PayPal ?i Braintree a PayPal service pot fi preluate în https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Soledad is the Best Newspaper and Magazine WordPress Theme with tons of options and demos ready to import. This theme is perfect for blogs and excellent for online stores, news, magazine or review sites.

Buy Soledad now!

u00a92022u00a0Soledad.u00a0All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0Penci Design.